= Obligatorisk uppgift

Man kan gå med om man har ett pågående anställningsförhållande som man får löneinkomst för. En person som är arbetslös eller har en period utan lön kan inte gå med i förbundet eller arbetslöshetskassan. Perioder utan lön är exempelvis moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, FPA:s sjukdagpenning och arbetslöshetsdagpenning, värnplikt eller heltidsstudier (då kan man bli studentmedlem).

Medlemsavgiften till förbundet är 1,5 procent av bruttolönen (medlemsavgiften är exempelvis 15 € på en 1000 € lön) och den inkluderar medlemsavgiften för arbetslöshetskassan. Fullmäktige bekräftar medlemsavgiftsbeloppet årligen. För medlemsavgiften får du tillgång till alla förbundets och arbetslöshetskassans tjänster och medlemsförmåner.

Medlemsavgift till förbundet betalas på alla beskattningsbara löneinkomster, förmåner och arvoden som arbetsgivaren betalar. Om du har flera anställningsförhållanden betalar du medlemsavgift för samtliga, så att arbetslöshetsskyddet gäller för allt ditt arbete. Medlemsavgift betalas också för deltidsarbete och arbete som du utför då du får jämkad arbetslöshetsdagpenning. Arbetslöshetskassan drar av medlemsavgiften från dagpenning och förmåner som betalas ut. Medlemsavgift ska även betalas när du arbetar vid sidan av studierna.

Personuppgifter

Medlemskaps- och personuppgifter är obligatoriska uppgifter i PAMs medlemsregister och en förutsättning för medlemskapets identifiering och verifiering. Kontaktuppgifterna möjliggör administrering av medlemskapet och medlemskommunikation. Mobiltelefonnumret används i identifieringssyfte då medlemmen är i kontakt med medlemstjänsten. Då du anger ditt telefonnummer i samband med anslutningen får du ett textmeddelande som innehåller ditt medlemsnummer från PAM efter att dina medlemsuppgifter registrerats i medlemsregistret. Du finner ditt medlemskort i e-tjänsten hos PAM. Genom att logga in på tjänsten kan du använda kortet och samtidigt kontrollera att dina medlemsuppgifter är korrekta. Logga in på e-tjänsten i adressen asiointi.pam.fi. Alla som ansluter sig som nya medlemmar får ett brev ”Välkommen som PAM-medlem” per post.
Medlemsnumret skickas till det telefonnummer som du har angett.
Behandlingskoden för medlemsansökan skickas till den e-postadress som du har angett.

PAM överlåter medlemsuppgifter till de försäkringsbolag som erbjuder medlemsförmåner för direktmarknadsföringsändamål. PAM överlåter inte medlemsuppgifter till övrig tredje part.

Entreprenörskap

En person betraktas som företagare om hen:
 • är försäkringsskyldig enligt FöPL eller LFöPL
 • eller omfattas av en annan lagstadgad pensionsförsäkring och
  • innehar en ledande position i bolaget, som hen har minst 15 procent av aktiekapitalet i eller som hens familjemedlemmar eller hen tillsammans med familjemedlemmarna har minst 30 procent av aktiekapitalet i (av rösträtten) eller
  • som arbetar i företaget utan att inneha en ledande position, som hen själv eller som hens familjemedlemmar eller hen tillsammans med familjemedlemmarna har minst 50 procent av aktiekapitalet eller rösträtten till följd av aktieinnehavet i eller motsvarande bestämmanderätt.

   Som företagare betraktas också familjemedlemmar som arbetar för en ansvarig bolagsman för företaget och familjemedlemmarna till en firmainnehavare.

   Verkställande direktör, styrelseledamot eller motsvarande betraktas som en person i ledande position. Som familjemedlemmar betraktas en äkta make eller maka eller sambo samt en släkting till företagaren i direkt uppstigande eller nedstigande led som bor i samma hushåll.

Anställningsförhållande

Man kan gå med om man har ett pågående anställningsförhållande som man får löneinkomst för. En person som är arbetslös eller har en period utan lön kan inte gå med i förbundet eller arbetslöshetskassan. Perioder utan lön är exempelvis moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, FPA:s sjukdagpenning och arbetslöshetsdagpenning, värnplikt eller heltidsstudier (då kan man bli studentmedlem).

Medlemsavgift till förbundet, som inkluderar också medlemsavgiften för arbetslöshetskassan betalas på alla beskattningsbara löneinkomster, förmåner och arvoden som arbetsgivaren betalar. Om du har flera anställningsförhållanden betalar du medlemsavgift för samtliga, så att arbetslöshetsskyddet gäller för allt ditt arbete. Medlemsavgift betalas också för deltidsarbete och arbete som du utför då du får jämkad arbetslöshetsdagpenning. Arbetslöshetskassan drar av medlemsavgiften från dagpenning och förmåner som betalas ut. Medlemsavgift ska även betalas när du arbetar vid sidan av studierna.

Uppdatera uppgifterna om arbetsplats i PAMs elektroniska medlemsservice. Inloggning i tjänsten sker med medlemsnumret. Om din arbetsgivare drar av medlemsavgiften från din lön automatiskt måste du även ingå ett nytt avtal om inkassering med den nya arbetsgivaren, så att den automatiska inkasseringen av medlemsavgiften fortsätter.

Uppgifter om anställningsförhållandet och yrkesbeteckningen används för administrering av ditt medlemskap och för medlemskommunikation. Ifall att ditt arbetsförhållande är tidsbundet, kan du logga in i PAMs elektroniska medlemstjänst och ange slutdatum för anställningen då din anslutning har registrerats i medlemsregistret och du har fått ditt medlemsnummer.
Företagets officiella namn och FO-nummer finns vanligtvis i lönekvittot eller på företagets kassakvitto.

Medlemsavgift är 1,5 procent av bruttolönen. Det smidigaste sättet att hantera medlemsavgiften är att komma överens med arbetsgivaren om att denna drar av medlemsavgiften från din lön och överför den till PAM. Sålunda behöver du inte månatligen räkna ut själv hur stor andel medlemsavgiften, det vill säga 1,5 % av dina bruttoinkomster, är på din lön utan din arbetsgivare sköter om detta för dig. <br /><br />Arbetsgivaren kan börja dra medlemsavgiften från lönen efter att du har ingått ett avtal om inkassering av fackföreningsavgifter med arbetsgivaren. Kom ihåg att kontrollera på varje lönekvitto att det står fackföreningsavgift vid ett av beloppen. Om du kryssar i "Arbetsgivaren drar av medlemsavgiften” skickar PAM inkasseringsavtalet till löneberäkningen/arbetsgivaren för att påbörja inkassering av medlemsavgiften. Om du blir medlem mitt i månaden, är anslutningsmånaden gratis. Denna anslutningsförmån gäller inte medlemmar som under de senaste 12 månaderna avslutat sitt medlemskap och blivit medlemmar på nytt. Kom ihåg att kolla på lönebeskedet att inkasseringen börjat och medlemsavgiften dragits av från din lön. Om ditt anställningsförhållande slutar, men inom kort börjar igen hos samma arbetsgivare, måste du kolla med löneräkningen att inkasseringen fortsätter. Om du jobbar vid sidan om studier, ska du betala medlemsavgift på lönen. <br /><br />Om du betalar medlemsavgiften själv kryssar du i ”Jag betalar medlemsavgiften själv” (PAM skickar referensnummer för betalningen av medlemsavgiften)”. Det lättaste sättet att betala själv är via e-faktura. Det aktiverar du via din nätbank. Då får du automatiskt en e-faktura med rätt referensnummer från PAM till din nätbank varje månad. Beloppet på fakturan är alltid detsamma som medlemsavgiften som betalats föregående månad. Det beloppet kan du ändra innan du bekräftar fakturan i din nätbank, om din lön för månaden skiljer sig från föregående månad. Om du inte vill använda e-faktura skickar PAM ut referensnummer för varje månad. Du kan också betala medlemsavgiften via PAMs e-tjänsten.

MAX_EMPLOYMENTS Ifall att du har flera anställningsförhållanden, kom då ihåg att du bör betala medlemsavgift för alla anställningar enligt angivna bestämmelser så att arbetslöshetsskyddet ska omfatta samtliga arbeten. Medlemsavgiften betalas även för deltidsarbete och arbete som du utför för att erhålla jämkad arbetslöshetsdagpenning.
Du betalar medlemsavgift i normal ordning för lön som du erhåller vid sidan av dina studier.

Medlemskap

Enligt arbetslöshetskassans regler inleds medlemskapet den dag du har betalat medlemsavgiften, dock tidigast den dag då den skriftliga ansökan om medlemskap har kommit in till förbundet och arbetslöshetskassan. Byter du jobb ska du uppdatera dina arbetsplatsuppgifter i e-tjänsten hos PAM. Du loggar in med nätbankkoder eller ett mobilcertifikat. Glöm inte heller att anmäla eventuella perioder utan lön (exempelvis moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, FPA:s sjukdagpenning och arbetslöshetsdagpenning, värnplikt eller heltidsstudier) i den elektroniska tjänsten, eftersom du inte behöver betala någon medlemsavgift för dessa perioder. Genom att anmäla i god tid undviker du onödiga påminnelser om betalning av medlemsavgiften och inkassobrev.
Tidigast innevarande datum eller datum då anställningen börjar om det sker i framtiden.

Kryssa i ”jag befullmäktigar” om du vill ge PAM fullmakt att säga upp ditt medlemskap i ditt tidigare förbund/arbetslöshetskassa. Då behöver du inte själv meddela ditt tidigare förbund om att du har gått över till PAM, utan förbunden hanterar bytet sinsemellan. Innan du övergår till att bli medlem i PAM bör du se till att du har betalat medlemsavgiften till ditt förra förbund samt avgiften till arbetslöshetskassan fram till bytesdatumet. Då sker bytet utan att det blir något avbrott i medlemskapet. När det gäller medlemskap i arbetslöshetskassan ska bytet till PAMs arbetslöshetskassa ske inom 30 dagar, så att arbetsvillkoret som gör att du kan få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning behålls. Enligt lagen om arbetslöshetskassor kan man bara vara medlem i en arbetslöshetskassa åt gången.

Medlemsvärvningar belönas. Ange namnet på den person som rekommenderar ett medlemskap samt personens medlemsnummer och födelsetid. Det här är ytterst viktigt för ifall att namnet på den som rekommenderat saknas, utreds saken inte senare. Den som värvar medlemmar bör vara PAM medlem själv.

Fullmakt ombeds för inkassering av medlemsavgiften under eventuell arbetslöshetstid

Detta avtal befullmäktigar under medlemskapet inkasseringen av förbundets medlemsavgift som inkluderar medlemsavgiften för arbetslöshetskassan på basis av arbetslöshetsdagpenning betalad av a-kassan samt övriga skattepliktiga förmåner betalad av a-kassan.

Sänd

Datum 15.07.2024